Privacy en dienstenwet

 

Privacy

 

Uw persoonsgegevens worden door advocaat Vercammen zorgvuldig bewaard en verwerkt overeenkomstig de relevante bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en de opdracht. Deze gegevens worden uitsluitend voor het doel van de overeenkomst en opdracht gebruikt en verwerkt. Enkel in geval van een wettelijke verplichting of een wettig belang zullen deze gegevens meedelen aan een derde.

 

Deze gegevens worden bewaard gedurende maximum 10 jaar na afsluiting van het dossier.

 

Conform art. 9 ‘privacywet 1992’ en art. 13, b) AVG hebt u het recht te verzoeken om inzage en eventuele rectificatie of wissen van de door u verschafte persoonsgegevens te verkrijgen, of de beperking van de (verdere) verwerking te vragen, en hebt het recht tegen de verwerking bezwaar te maken, en hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

   

 

Verplichte informatie aan de cliënt, op grond van de dienstenwet

 

 

kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan advocaat Erwin Vercammen, ingeschreven als advocaat in België aan de balie van Antwerpen, die zijn kantoor in persoonlijke naam uitbaat, met ondernemingsnummer 0818.820.748.

Het kantoor is gelegen te 2240 Zandhoven aan de Venstraat 14 en is bereikbaar op het e-mailadres erwin.vercammen@adverca.be of tijdens de kantooruren op het telefoonnummer 0477 227019.

De beroepsaansprakelijkheid van advocaat Erwin Vercammen is verzekerd bij AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits. Deze polis verzekert dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 

dienstverlening

Advocaat Erwin Vercammen verricht o.m. de volgende diensten: juridisch advies, begeleiding, bemiddeling, bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor de rechtbank.

 

informatie of klachten

Voor verdere informatie of eventuele klachten kan u terecht bij advocaat Erwin Vercammen:

  

buitengerechtelijke geschillenbeslechting

In geval u een klacht over of een geschil heeft met advocaat Erwin Vercammen kan u in de eerste plaats terecht bij hemzelf om tot een minnelijke oplossing te komen, en bij gebreke aan akkoord bij de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur.

U vindt hierover meer informatie op de website www.balieantwerpen.be.